Privacy Policy

Privacy Statement Jolanda`s Borduurshop

Dit is het Privacy Statement van Jolandas Borduurshop. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Jolandas Borduurshop uw persoonsgegevens.

Jolanda`s Borduurshop acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Jolanda`s Borduurshopveilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft Jolanda`s Borduurshop een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en biometrische gegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van Jolanda`s Borduurshop bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Jolanda`s Borduurshop worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.


Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jolanda`s Borduurshop van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt Jolanda`s Borduurshoppersoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van Jolanda`s Borduurshop bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van Jolandas Borduurshop. Ook verwerken we
persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Jolandas Borduurshop.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Jolanda`s Borduurshop omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Jolanda`s Borduurshop, gevestigd aan Beethovenlaan 26, 3335 BA Zwijndrecht. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt Jolanda`s Borduurshop uw persoonsgegevens?

Jolanda`s Borduurshop mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

▪ uw toestemming;
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
▪ de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Jolanda`s Borduurshop, waarbij uw belang niet prevaleert.


Jolanda`s Borduurshop verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

Contactformulieren
Het verwerken van contactformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat contact opgenomen kan worden met de bezoeker.

Bij de verwerking zullen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:
● Naam,
● IP-adres,
● E-mail, Bij de verwerking kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens potentieel worden verwerkt, afhankelijk van de samenstelling van de contactformulieren:
● NAW-gegevens,
● Telefoonnummer,
● Geboortedatum, ● Geslacht,
● Administratieve gegevens, zoals nummers van bankrekening of creditcard. Jolandas Borduurshop zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen via zijn website. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot:
● Autorisatiegegevens, zoals wachtwoorden of autorisatiecodes voor creditcard,
● Medische gegevens,
● Gegevens met betrekking tot ras, godsdienst, seksuele voorkeur, gezondheid, politieke gezindheid.
Jolandas Borduurshop verwerkt uw persoonsgegevens tevens via de volgende subverwerkers:

Hoe gaat Jolanda`s Borduurshop met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Jolanda`s Borduurshop een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Jolandas Borduurshop. De contactgegevens van de
Jolanda`s Borduurshop zijn:

Beethovenlaan 26
3335 BA Zwijndrecht
jolandasborduurshop@gmail.com

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Jolandas Borduurshoppassende technische en organisatorische maatregelen.
● Maatregelen waarbij Jolandas Borduurshopvoorzieningen zal treffen voor een adequate toegangsbeveiliging tot de persoonsgegevens, zodat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Jolandas Borduurshop verleent alleen toegang tot de persoonsgegevens via op naam gestelde accounts, waarbij het gebruik van die accounts adequaat gelogd wordt en waarbij de betreffende accounts alleen toegang geven tot die persoonsgegevens waartoe de toegang voor de betreffende persoon noodzakelijk is;
● Maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, onbevoegde of onrechtmatige opslag, verwerking, toegang of openbaarmaking;
● Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens in de systemen die worden ingezet voor het verlenen van de diensten aan Verantwoordelijke;
● Het beveiligen van de diensten door gebruik van een SSL toegangscertificaat, welke Verantwoordelijke verplicht is te gebruiken;


Het in werking hebben van een adequaat en up-to-date mechanisme om kwaadaardige software, waaronder computervirussen, te detecteren en adequaat af te handelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.


Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.


Vertrouwelijk

zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehoud en tot
geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudin gsplicht.
Hoelang bewaren we uw gegevens?
Jolandas Borduurshop bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Verstrekken aan derden Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Jolandas Borduurshop kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of
regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is
verleend Jolandas Borduurshophaar medewerking. Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie Jolandas Borduurshop zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de
Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend
waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.
Persoonlijk contact met Jolandas Borduurshop Veel contacten tussen u en Jolandas Borduurshop verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Sociale
media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.
Op verschillende manieren contact
Steeds vaker hebben klanten via e-mail, sociale media (Facebook, Twitter) of via jolandasboorduurshop.nl
contact met Jolandas Borduurshop. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van Jolandas Borduurshop. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen
door Jolandas Borduurshop worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bellen met Jolandas Borduurshop
Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te
kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we
u beter van dienst kunnen zijn.
Bezoek aan de website van Jolandas Borduurshop Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken. Wat doen we met uw IP-adres? Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Jolandas Borduurshop houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.
Wat doen we met uw bezoekgegevens?
Op de websites van Jolandas Borduurshop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Jolandas
Borduurshopklikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen
doen.
Wat doen we met cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen.
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te
houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet
gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw
profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-
dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie
die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten.
Wat zijn uw rechten?
Wanneer Jolandas Borduurshop persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken Jolandas Borduurshop verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze
identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die
daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.
Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van
uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.
Inzage in uw gegevens
Bent u klant van Jolandas Borduurshop en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. Recht op rectificatie U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. Recht op gegevensverwijdering Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren. Recht op beperking van de verwerking Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Jolandas
Borduurshop onrechtmatig is.
Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Jolandas Borduurshop kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen. Recht op dataportabiliteit Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. Instellen klikgedrag Als u niet wilt dat Jolandas Borduurshop uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen,
dan kunt u dit instellen via onderstaande link.
Over dit privacy statement
Jolandas Borduurshop kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 januari 2017. De meest recente versie vindt u altijd op Jolandas Borduurshop.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:
Jolanda`s Borduurshop
Beethovenlaan 26
3335 BA Zwijndrecht
jolandasborduurshop@gmail.com